Przejdź do treści

Egzamin kompetencyjny

Ogólne zasady uczestnictwa w Egzaminie kompetencyjnym:

  1. Egzamin na formę Case. W pierwszej części - pisemnej - trwającej 2 godziny, należy zapoznać się z opisaną historią i udzielić pisemnie odpowiedzi na pytania z arkusza. Druga część jest ustna - należy przed komisją zreferować odpowiedzi.
  2. W przypadku, gdy kierunek studiów posiada specjalności, zakres materiału na egzamin kompetencyjny obejmuje główne przedmioty specjalnościowe, jeśli nie, to przedmioty kierunkowe.
  3. Podczas egzaminu nie ma dostępu do komputerów. Nie można korzystać z telefonów komórkowych.
  4. Na egzamin można przynieść materiały własne (np. książki lub notatki w wersji papierowej), ale nie można ich współdzielić z innymi uczestnikami.
  5. Miejsce, termin, egzaminu a także kolejność studentów ustala dziekanat.

Fragmenty regulaminu studiów dotyczące egzaminu kompetencyjnego:

  1. Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się dotyczącą zagregowanych kierunkowych efektów uczenia się programu studiów. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z § 50 ust. 11 niniejszego regulaminu.
  2. Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”.
  3. Na studiach niestacjonarnych zaliczenia i egzaminy, w tym egzamin kompetencyjny odbywają się w terminach zjazdów a w okresie sesji egzaminacyjnej w soboty lub niedziele, chyba, że informacja o organizacji studiów udostępniana kandydatom na studia na etapie rekrutacji określa to inaczej. Na wniosek studentów, których to dotyczy Prodziekan może wyznaczyć egzamin kompetencyjny poza terminem zjazdu lub w innym dniu tygodnia.

 

Więcej informacji można znaleźć na Wikampie

https://weeia.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=3411