Przejdź do treści

Prace dyplomowe

Terminy:

Termin składania prac dyplomowych jest równoważny terminowi końca sesji (co umożliwia wpisanie oceny), ale należy składać prace wcześniej.

Dyplomanci wykonujący prace inżynierskie, którzy chcą być przyjęci na studia II stopnia muszą obronić się przed końcem rekrutacji na studia II stopnia.

 

Regulamin:

Student wybiera temat pracy i kontaktuje się z Promotorem pracy. Następnie wypełnia formularz rejestracji tematu i składa go w pokoju 321 IIS.
Po zakończeniu pisania pracy i przyjęciu jej przez Promotora Student przynosi do pokoju 321 IIS następujące dokumenty:
 1. pracę dyplomową: tylko jeden egzemplarz w formie papierowej wydrukowanej obustronnie w kolorze, w miękkiej okładce zgrzewanej
 2. jedną płytę CD lub DVD opisaną trwale, z podaniem imienia, nazwiska, numeru albumu autora oraz roku, w którym praca została napisana. Zawartość płyty to tylko tekst pracy dyplomowej w formacie PDF identyczny z wydrukiem. Płyta w kopercie powinna być wklejona na wewnętrzną okładkę pracy
 3. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wydrukowany z Panelu Dyplomanta (link jest przesyłany przez Dziekanat)
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody lub nie na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów prowadzone przez PŁ. Dokument ten znajdują się na stronie: https://biurokarier.p.lodz.pl/studenci-absolwenci/losy-zawodowe-absolwentow
 5. potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni
  Dokument
Wydrukowana i oprawiona praca dyplomowa powinna zawierać:
 • temat pracy w języku prowadzenia studiów
 • streszczenie (PL + ANG)
 • 5 słów kluczowych (PL + ANG)
 • Kopertę z płytą wklejoną od wewnątrz okładki

Obowiązkiem Promotora pracy jest wpisanie zaliczenia do systemu ZTN z datą przyjęcia pracy

Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji przed obroną Student przynosi do pokoju 321 IIS


Uprzejmie informujemy, że Sekcja Dyplomów została przeniesiona do budynku A13 przy ulicy Radwańskiej 29.

Dodatkowe wejście od ul. Stefanowskiego 22 (wjazd od ul. Żwirki).

tel. 0-42 631 20 91

przyjmuje absolwentów:
wtorki 10.00 - 17.00
Pn, Śr, Czw, Pt 8.00 - 15.00

Absolwent przystępując do egzaminu dyplomowego powinien być rozliczony w dziekanacie. W  terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego, uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami. Każdy absolwent naszej Uczelni bez dodatkowych opłat i formalności otrzymuje automatycznie suplement do dyplomu.
Uczelnia wydaje każdemu absolwentowi dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na jeden z języków europejskich - język angielski. Formularz z przetłumaczonym tematem pracy dyplomowej, potwierdzonym przez promotora, absolwent składa w dziekanacie w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Należy dołączyć potwierdzenie wpłaty (20 zł) za odpis dyplomu w języku angielskim.
Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się z dowodem osobistym. Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię (przez odpowiedniego Dziekana Wydziału) lub przez notariusza.

Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z dnia 08.12.2006 r.)

Czytaj więcej: