Przejdź do treści

Regulamin dyplomowania w PŁ

Poniżej fragmenty z regulaminu studiów dotyczące pracy dyplomowej

Rozdział 12

Praca dyplomowa

§ 44

 1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem rozwiązania określonego zagadnienia naukowego lub praktycznego albo dokonania artystycznego, prezentującym wiedzę i umiejętności studenta zgodnie z efektami uczenia się określonymi dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 2. Praca dyplomowa studenta może powstać w oparciu o projekt zespołowy pod warunkiem, że udział studenta w realizacji projektu jest szczegółowo określony.
 3. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą Prodziekana poza Politechniką Łódzką, w tym w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, a także w ośrodku naukowym polskim lub zagranicznym.
 4. Praca dyplomowa jest przedkładana w języku prowadzenia studiów. Na wniosek studenta, za zgodą promotora pracy i Prodziekana praca dyplomowa może zostać przedłożona w języku innym niż język prowadzenia studiów.

§ 45

Do obsługi procesu dyplomowania, wykorzystuje się system informatyczny Uczelni.

§ 46

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.
 2. Promotorem pracy dyplomowej inżynierskiej lub licencjackiej może zostać nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. W szczególnym przypadku na promotora pracy dyplomowej inżynierskiej lub licencjackiej można powołać pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim posiadającego, co najmniej stopień doktora lub specjalistę spoza Uczelni posiadającego co najmniej wykształcenie wyższe.
 3. Promotorem pracy dyplomowej magisterskiej może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. W szczególnym przypadku na promotora pracy dyplomowej magisterskiej można powołać pracownika Uczelni posiadającego co najmniej stopień doktora lub specjalistę spoza Uczelni posiadającego co najmniej stopień doktora.

§ 47

Student zobowiązany jest do przedłożenia pracy dyplomowej promotorowi i uzyskania jej przyjęcia przez promotora potwierdzonego wpisem „zal” w systemie informatycznym Uczelni, przed upływem terminów obligatoryjnych, o których mowa w § 9 ust. 3 i ust. 4, co oznacza złożenie pracy dyplomowej w terminie. Promotor wprowadza do systemu informatycznego Uczelni wpis „zal” dla pracy dyplomowej po stwierdzeniu spełnienia wymagań stawianych pracy dyplomowej, w tym pozytywnej oceny jej oryginalności.

§ 48

 1. Praca dyplomowa podlega niezależnemu opiniowaniu i ocenie przez promotora pracy dyplomowej i recenzenta.
 2. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub stopniem doktora zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.
 3. W przypadku, kiedy promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora zatrudniony na stanowisku profesora uczelni do recenzowania pracy dyplomowej można wyznaczyć nauczyciela akademickiego Uczelni ze stopniem doktora lub specjalistę spoza Uczelni ze stopniem doktora.
 4. Promotor pracy dyplomowej przygotowuje opinię o pracy dyplomowej i wystawia liczbową ocenę z pracy. Recenzent najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pracy do recenzji przygotowuje recenzję pracy dyplomowej i wystawia liczbową ocenę pracy. Oceny liczbowe są określane przez promotora i recenzenta z zastosowaniem skali podanej w § 18 ust. 1.
 5. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta Prodziekan wyznacza drugiego recenzenta.
 6. Negatywna ocena pracy wystawiona przez drugiego recenzenta skutkuje uznaniem pracy za niezłożoną i anulowaniem w systemie informatycznym Uczelni wpisu „zal” potwierdzającego pozytywne przyjęcie pracy. W takim przypadku, na wniosek studenta, Prodziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące i skierować studenta na powtarzanie ostatniego semestru studiów.
 7. Student ma prawo zapoznać się z treścią opinii i recenzji, o których mowa w ust. 4, najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Rozdział 13

Egzamin dyplomowy

§ 49

 1. Student, w terminie 21 dni od spełnienia warunku uzyskania wszystkich zaliczeń i liczby punktów ECTS wynikającej z programu studiów, w tym złożenia pracy dyplomowej, zobowiązany jest uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni i złożyć do Prodziekana wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
 2. Prodziekan po stwierdzeniu:
  1. uzyskania przez studenta wszystkich przewidzianych programem studiów zaliczeń, w tym praktyk zawodowych;
  2. złożenia pracy dyplomowej w terminie;
  3. potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej;
  4. uzyskania pozytywnych ocen za pracę dyplomową wystawionych przez promotora pracy i recenzenta;
  5. spełnienia przez studenta innych indywidualnych warunków ustalonych przez Prodziekana w przebiegu studiów i uregulowania przez studenta wszystkich zobowiązań wobec Uczelni,
   wydaje w ciągu 14 dni decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego i wyznacza jego termin.
 3. W przypadku niezłożenia przez studenta na warunkach i w terminie opisanych w ust. 1 i 2 wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, Prodziekan ma prawo wyznaczyć termin egzaminu dyplomowego z własnej inicjatywy.
 4. W przypadku stwierdzenia braku udostępnienia studentowi opinii lub recenzji pracy dyplomowej w terminie, którym mowa w § 48 ust. 7, Prodziekan wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego spełniający warunek określony w § 48 ust. 7.
 5. Egzamin dyplomowy przeprowadza się nie później niż w okresie 6 tygodni od daty złożenia przez studenta wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. Do okresu tego nie wlicza się okresu od 15 lipca do 31 sierpnia. Na uzasadniony wniosek studenta Prodziekan może wyznaczyć egzamin dyplomowy w terminie późniejszym.
 6. Na studiach niestacjonarnych egzamin dyplomowy odbywa się w terminie zjazdów a w okresie sesji egzaminacyjnej w soboty lub niedziele, chyba, że informacja o organizacji studiów udostępniana kandydatom na studia na etapie rekrutacji określa to inaczej. Na wniosek dyplomanta Prodziekan może wyznaczyć egzamin dyplomowy poza terminami określonymi wyżej.

§ 50

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Prodziekana. Komisja składa się z co najmniej trzech nauczycieli akademickich w tym przewodniczącego komisji, którym jest Prodziekan lub osoba przez niego upoważniona. W skład komisji wchodzą: dla studiów pierwszego stopnia, co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a dla studiów drugiego stopnia, co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 2. Student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką podczas składania egzaminu dyplomowego.
 3. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w języku prowadzenia studiów. W przypadku kiedy praca dyplomowa została przedłożona w języku innym niż język prowadzenia studiów Prodziekan na wniosek studenta lub promotora pracy może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku, w którym przedłożono pracę dyplomową.
 4. W egzaminie dyplomowym mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów, na wniosek studenta lub promotora pracy oraz za zgodą Prodziekana, inne osoby.
 5. W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej, w tym tłumacz języka migowego. Osoba pomagająca niepełnosprawnemu studentowi musi posiadać zgodę Prodziekana na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.
 6. Na wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej Prodziekan, może wyrazić zgodę na otwarty charakter egzaminu dyplomowego.
 7. Egzamin dyplomowy obejmuje:
  1. prezentację wyników pracy dyplomowej przez studenta;
  2. obronę pracy dyplomowej w czasie której student odnosi się do opinii promotora i recenzji przygotowanej przez recenzenta i udziela odpowiedzi na pytania komisji dotyczące treści i przedmiotu pracy dyplomowej.
 8. W toku egzaminu dyplomowego Komisja ustala:
  1. ostateczną ocenę z pracy dyplomowej w oparciu o wystawione przez promotora i recenzenta liczbowe oceny z pracy, opinię pracy dyplomowej przygotowaną przez promotora pracy i recenzję przygotowaną przez recenzenta; w przypadku przygotowania drugiej recenzji, przy ustalaniu ostatecznej oceny pracy dyplomowej komisja uwzględnia obie recenzje pracy;
  2. ocenę z egzaminu dyplomowego.
  Oceny podawane są wg skali ocen określonej w § 18 ust. 1.
 9. Ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego komisja ustala na niejawnej części swego posiedzenia. Uzyskanie negatywnego wyniku z któregokolwiek z wymienionych w ust. 7 elementu egzaminu skutkuje negatywnym wynikiem egzaminu dyplomowego.
 10. W przypadku pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, Komisja ustala wynik studiów i podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego.
 11. Podstawą do obliczania wyniku studiów są:
  1. 1)      średnia ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, średnia obliczana jest jako średnia ważona zgodnie z § 18 ust. 7 z wyłączeniem: ocen 2,0 (dwa), oceny z egzaminu kompetencyjnego, o którym mowa w § 14 ust. 6, i przedmiotów zaliczanych na ocenę „zal”; średnia ocen zaokrąglana jest i ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
   2)      pozytywna ocena z egzaminu kompetencyjnego;
   3)      pozytywna ocena pracy dyplomowej;
   4)      pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.
  Ostateczny liczbowy wynik studiów stanowi sumę:
  1. 0,6 oceny wymienionej w pkt 1,
  2. 0,2 oceny wymienionej w pkt 2,
  3. 0,1 z oceny wymienionej w pkt 3,
  4. 0,1 z oceny wymienionej w pkt 4.
  Ostateczny liczbowy wynik studiów zaokrąglany jest i ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 12. Określony słownie wynik studiów ustalany jest na podstawie ostatecznego liczbowego wyniku studiów, o którym mowa w ust. 11, zgodnie z następującą skalą:
  1. 4,85 i więcej celujący;
  2. 4,55 – 4,84 bardzo dobry;
  3. 4,20 – 4,54 ponad dobry;
  4. 3,80 – 4,19 dobry;
  5. 3,40 – 3,79 dość dobry;
  6. do 3,39 – dostateczny.
  Tak określony słowny wynik studiów wpisuje się do dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 13. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół.
 14. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego w obecności jej członków ogłasza ustalone przez komisję ocenę pracy dyplomowej i ocenę z egzaminu dyplomowego. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji podaje wynik studiów i ogłasza decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego.
 15. Rektor może przyznać na wniosek Prodziekana dyplom ukończenia studiów w Politechnice Łódzkiej z wyróżnieniem osobie, która w danym roku akademickim ukończyła studia i uzyskała właściwy tytuł zawodowy.
 16. Dyplom z wyróżnieniem może otrzymać absolwent, który łącznie spełnił następujące warunki:
  1. ukończył studia zgodnie z określonym planem studiów, w szczególności nie powtarzali żadnego okresu studiów;
  2. uzyskał średnią z ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów wyższą niż 4,55;
  3. uzyskał z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0 oraz z egzaminu kompetencyjnego ocenę 5,0;
  4. nie naruszył zasad zawartych w ślubowaniu, w szczególności nie została wobec niego orzeczona kara dyscyplinarna;
  5. osiągnął w okresie realizacji studiów wyróżniające, dodatkowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z kierunkiem ukończonych studiów.
 17. Rektor może przyznać nagrodę materialną w związku z uzyskaniem przez absolwenta dyplomu z wyróżnieniem.

§ 51

 1. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego, Prodziekan na wniosek studenta może wyznaczyć drugi, ostateczny termin egzaminu dyplomowego. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego, z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia. Termin tego egzaminu Prodziekan podaje do wiadomości studenta, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą.
 2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta w wyznaczonym terminie egzaminu, Prodziekan na wniosek studenta złożony w ciągu 7 dni od pierwotnej daty egzaminu, może wyznaczyć drugi, ostateczny termin egzaminu dyplomowego. Powtórny egzamin nie może odbyć się później niż przed upływem dwóch miesięcy od pierwotnej daty egzaminu dyplomowego, z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.
 3. W przypadku niezłożenia egzaminu w drugim terminie lub nieusprawiedliwionej nieobecności studenta wydaje się decyzję o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego.

§ 52

Zasady uznawania egzaminów dyplomowych i prac dyplomowych, wykonywanych poza Politechniką Łódzką, ustalane są w odrębnych przepisach.

§ 53

Pozostałe, nieustalone przez niniejszy regulamin szczegóły procesu dyplomowania określa Rektor w formie Regulaminu dyplomowania w Politechnice Łódzkiej.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych
w Politechnice Łódzkiej

 

REGULAMIN DYPLOMOWANIA W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

§ 1

 1. W zakresie dyplomowania obowiązują ustalenia:
  1. Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej - uchwalonego Uchwałą Nr 20/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  2. Zarządzenia Nr 17/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie procedury obejmowania statusem poufności prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej;
  3. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.);
  4. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.).

§ 2

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej oraz innych osób zaangażowanych w proces dyplomowania, który w szczególności określa:
  1. tryb powoływania promotora i opiekuna pomocniczego pracy dyplomowej;
  2. tryb ustalania tematu i zakresu pracy dyplomowej;
  3. wzory dokumentów składanych przy realizacji procesu dyplomowania i egzaminu dyplomowego – określonych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego regulaminu;
  4. wymogi formalno-edycyjne pisania pracy dyplomowej – określone we wzorze załącznika nr 10, i załącznika nr 11 do niniejszego regulaminu.
 2. Dla prac dyplomowych zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych mają zastosowanie odrębne przepisy.
 3. Dla prac dyplomowych objętych klauzulą poufności, oprócz zapisów niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia Zarządzenia Nr 17/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie procedury obejmowania statusem poufności prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

§ 3

 1. Promotora pracy dyplomowej powołuje i odwołuje Prodziekan ds. kształcenia po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Kierunku Studiów.
 2. Promotor pracy może wnioskować do Prodziekana ds. kształcenia o powołanie opiekuna pomocniczego pracy dyplomowej, w tym osoby niespełniającej wymagań wynikających z § 46 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 3. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, mającej wpływ na terminowe złożenie pracy, Prodziekan ds. kształcenia na pisemny wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki, w której realizowana jest praca, wyznacza osobę, która czasowo przejmie obowiązki promotora pracy.
 4. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza Prodziekan ds. studenckich.

§ 4

 1. Temat i zakres pracy dyplomowej powinien być zgodny z efektami uczenia się, określonymi dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz zaakceptowany przez właściwą Radę Kierunku Studiów i zatwierdzony przez Prodziekana ds. kształcenia.
 2. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony przed rozpoczęciem przez studenta ostatniego semestru, określonego w programie studiów (zwanego semestrem dyplomowym).
 3. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej poza Politechniką Łódzką, temat pracy dyplomowej może być ustalony również po rozpoczęciu ostatniego semestru programu studiów.
 4. Na pisemny wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej, Prodziekan ds. kształcenia może wyrazić zgodę na zmianę tematu, zakresu lub promotora pracy.

§ 5

Proces dyplomowania w Politechnice Łódzkiej realizowany jest z wykorzystaniem systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta/promotora). Podstawą do jego uruchomienia w systemie informatycznym Uczelni jest zakończenie procesu zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich wyboru przez studentów, prowadzonego na platformie WIKAMP zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Praca dyplomowa jest najważniejszą pracą studenta, kończącą cykl kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 2. Praca dyplomowa realizowana jest pod kierunkiem promotora, poprzez regularne konsultacje i monitorowanie postępów pracy. Promotor przeprowadza weryfikację zgodności pracy z wymaganiami merytorycznymi oraz formalno-edycyjnymi.
 3. W przypadku prac dyplomowych wykonywanych na podstawie umowy o podwójnym dyplomie, praca dyplomowa realizowana jest pod kierunkiem dwóch promotorów (jeden z Politechniki Łódzkiej i jeden z uczelni partnerskiej), powoływanych na zasadach obowiązujących w danej uczelni. Promotor z Politechniki Łódzkiej przeprowadza weryfikację zgodności pracy z wymaganiami merytorycznymi oraz formalno-edycyjnymi.
 4. Wymogi merytoryczne pisania pracy dyplomowej dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia określone są przez właściwe Rady Kierunku Studiów w karcie przedmiotu dla pracy dyplomowej.
 5. Wymogi formalno-edycyjne pisania pracy dyplomowej określone są we wzorze załącznika nr 10 i załącznika nr 11 do niniejszego regulaminu.
 6. Temat pracy dyplomowej musi być dodatkowo sformułowany w języku angielskim, a w przypadku pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym, temat pracy musi być dodatkowo sformułowany w języku polskim.

§ 7

 1. Student wykonuje czynności związane z pracą dyplomową w systemie informatycznym Uczelni (Panel dyplomata). Dostęp do Panelu dyplomanta, student uzyskuje po otrzymaniu na swój adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty elektronicznej, wiadomości o zainicjowaniu przez dziekanat procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym. Wiadomość przesłana studentowi zawiera link prowadzący do Panelu dyplomanta. Student może uzyskać dostęp do Panelu dyplomanta bezpośrednio, korzystając z otrzymanego pocztą linku, bądź poprzez moduł WebDziekanat w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu dyplomanta jest chroniony przez Centralny System Uwierzytelniania Politechniki Łódzkiej.
 2. W Panelu dyplomanta, student umieszcza pracę dyplomową w wersji elektronicznej w celu jej sprawdzenia i oceny przez promotora. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej został określony w załączniku nr 11 do niniejszego regulaminu. Wersja elektroniczna pracy może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB, a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 700 MB. Podlegająca sprawdzeniu przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) elektroniczna wersja pracy, musi być przygotowana w postaci edytowalnej i nieskompresowanej, w jednym z następujących formatów: *.doc; *.docx; *.rtf; *.txt; *.odt; *.pdf. Pliki zawierające treść podstawową pracy, muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich nazwie frazy: „tresc_pracy” i nie mogą przekroczyć łącznie 60 MB. Ponadto student przygotowuje zestaw słów kluczowych (maksymalnie 5 słów) oraz streszczenia pracy w języku polskim i w języku angielskim (maksymalnie do 2000 znaków każde).
 3. W Panelu dyplomanta, student zapoznaje się i zatwierdza treść oświadczenia określonego w załączniku nr 1 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

 1. Promotor wykonuje czynności związane z daną pracą dyplomową w systemie informatycznym Uczelni (Panel Promotora). Dostęp do tej aplikacji, promotor może uzyskać bezpośrednio przez link, przesłany na adres poczty elektronicznej promotora w systemie SPE wraz z informacją o zainicjowaniu procesu obsługi danej pracy dyplomowej lub poprzez moduł Sprawy Pracownicze w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu promotora jest chroniony przez Centralny System Uwierzytelniania PŁ.
 2. Promotor dokonuje sprawdzenia oryginalności pracy dyplomowej zgodnie z zakresem czynności określonym w Procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Promotor sporządza opinię o pracy dyplomowej w systemie informatycznym Uczelni (Panel promotora) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Promotor w systemie informatycznym Uczelni (Panel promotora) potwierdza praktyczny charakter pracy zrealizowanej we współpracy lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych (współpraca z przemysłem) i/lub jej charakter badawczy.
 5. W przypadku pozytywnej oceny oryginalności pracy dyplomowej oraz pozytywnej opinii o pracy dyplomowej, promotor wprowadza do systemu informatycznego Uczelni wpis „zal” dla pracy dyplomowej.

§ 9

 1. Student, w terminie 21 dni od spełnienia warunku uzyskania wszystkich zaliczeń i liczby punktów ECTS wynikającej z programu studiów, składa do Prodziekana ds. studenckich wydrukowany z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta) „Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego”, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. Do wniosku student dołącza pracę dyplomową wydrukowaną z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta). Recenzent sporządza w systemie informatycznym Uczelni (Panel recenzenta)„Recenzję pracy dyplomowej” według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku uznania egzaminu dyplomowego na warunkach wynikających z umowy o podwójnym dyplomie, student składa do Prodziekana ds. studenckich wydrukowany z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta) „Wniosek o uznanie egzaminu dyplomowego”, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu. Do wniosku student dołącza pracę dyplomową wydrukowaną z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta). Prodziekan ds. studenckich dokonuje uznania opinii promotora z uczelni partnerskiej jako recenzji.

§ 10

 1. Dziekanat lub Biuro ds. Studenckich w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (dla studentów obsługiwanych przez CKM) drukuje z systemu informatycznego Uczelni (ZSID) opinię i recenzję pracy dyplomowej (lub recenzje, w przypadku pierwszej negatywnej) oraz protokół egzaminu dyplomowego według wzoru określonego w załączniku nr 6 lub załączniku nr 7 (dla studentów realizujących studia według programów studiów obowiązujących przed rokiem akademickim 2019/2020) do niniejszego regulaminu. Przed egzaminem dyplomowym promotor i recenzent lub recenzenci (w przypadku pierwszej recenzji negatywnej) pracy uwierzytelniają wydrukowaną opinię i recenzję/recenzje podpisem.
 2. W przypadku uznania egzaminu dyplomowego na warunkach wynikających z umowy o podwójnym dyplomie, Dziekanat lub Biuro ds. Studenckich w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (dla studentów obsługiwanych przez CKM) drukuje z systemu informatycznego (ZSID) opinię promotora oraz protokół uznania egzaminu dyplomowego według wzoru określonego w załączniku nr 8 lub załączniku nr 9 (dla studentów realizujących studia według programów studiów obowiązujących przed rokiem akademickim 2019/2020). Podczas uznania egzaminu dyplomowego, promotor pracy, uwierzytelnia wydrukowaną opinię podpisem. Do dokumentacji dołączana jest również opinia promotora z uczelni partnerskiej, która powinna być uwierzytelniona podpisem Prodziekana ds. studenckich.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych przepisami określonymi w § 1, decyzje związane z procesem dyplomowania wynikające ze specyfiki kierunku studiów, podejmuje Prodziekan ds. kształcenia w uzgodnieniu z Prodziekanem ds. studenckich.