Przejdź do treści

ASsIST

HRP Care sp. z o.o. w partnerstwie z Politechniką Łódzką realizują projekt "ASsIST: Asystujący spersonalizowany inteligentny system teleopieki" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Szybka ścieżka.

Celem projektu ASsIST jest opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu opieki zdalnej wspierającego samodzielność i zdrowy tryb życia.

Integralnym elementem platformy ASsIST jest teleopaska z czujnikami bezinwazyjnie mierzącymi podstawowe parametry życiowe uzupełniona o inteligentne algorytmy analizy i wizualizacji danych, pozwalająca na zdalne monitorowanie użytkowników z minimalnym udziałem centrum opieki.

Rozwiązanie dedykowane jest osobom o specjalnych potrzebach, w szczególności seniorom, osobom niesamodzielnym lub o podwyższonym ryzyku chorób cywilizacyjnych.

Projekt powstanie w oparciu o metodologię projektowania zorientowanego na użytkownika w iteracyjnym procesie eksperymentalnego prototypowania, co uzupełnione algorytmami inteligencji obliczeniowej zapewni adaptacyjność systemu do indywidualnych potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców.

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego modułu pomiarowego uzupełnionego o unikalne funkcje monitorowania parametrów krwi, w tym zmian trendów średniookresowych poziomu glukozy i hemoglobiny, połączone dedykowanymi algorytmami przetwarzania i analizy danych ze zintegrowaną platformą analityczną. Inteligentna platforma całodobowego systemu teleopieki pozwoli na spersonalizowane wsparcie samodzielności i utrzymanie prozdrowotnego trybu życia.

Algorytmy rekomendacji i wnioskowania oparte na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji pozwolą na oferowanie użytkownikom zindywidualizowanej prezentacji najistotniejszych informacji nt. swojego stanu aktywności. Ponadto, system pozwoli na niemal ciągły pomiar o dowolnej porze i miejscu oraz możliwość generowania wstępnej automatycznej diagnozy będącej przesłanką do dalszego postępowania. Zastosowanie partycypacyjnego trybu projektowania i uwzględnienie personalizacji system pomoże obniżyć indywidualne i społeczne koszty spóźnionej diagnostyki. Generowane w systemie, zanonimizowane i zagregowane dane, mogą stanowić także istotne źródło dla systemu ochrony zdrowia.

Treść (rozbudowana)
Ogólne informacje

Całkowita wartość projektu: 7 267 064,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 599 778,98 PLN

Okres realizacji: 01.10.2021 r. - 30.12.2023 r.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1047/21-00

Kierownik B+R: dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ

0